Gwarancja celu

Ogłoszenia i przetargi

14-03-2022

OGŁOSZENIE 064/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych zadania pn. Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu wraz z budową instalacji do produkcji drutu ołowianego wykorzystywanego w rdzeniach pocisków amunicji różnego kalibru łącznie z budową przyłączy elektrycznego i zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej nr 1/49 (stanowiącej teren zamknięty), obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1.".
11-03-2022

OGŁOSZENIE 063/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie 12 (dwunastu) audytów energetycznych budynków należących do MESKO S.A. oraz wykonanie audytu efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Zakładu w Pionkach.
11-03-2022

OGŁOSZENIE 062/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarek dwuwalcowych do walcowania arkuszy prochowych, prochów MB bezrozpuszczalnikowych, szt. 2. / Delivery of two-roller roll mills for rolling MB solventless propellant carpets, 2 pcs.
11-03-2022

OGŁOSZENIE 061/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę aparatu do pomiaru gęstości rzeczywistej metodą piknometru helowego – 1 szt.
19-01-2022

OGŁOSZENIE 008/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup komór suchych antyelektrostatycznych (4 szt.) w ramach realizacji projektu  pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFFIR/2020) .
19-01-2022

OGŁOSZENIE 007/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Usługę wycinki drzew i oczyszczenia terenu w pasie drogi krajowej nr DK-42, ul. Młodzawy w Skarżysku – Kamiennej.
17-01-2022

OGŁOSZENIE 006/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych zlokalizowanych w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.
14-01-2022

OGŁOSZENIE 005/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę uniwersalnej prasy formującej do wytłaczania sznurów prochowych prochów wielobazowych bezrozpuszczalnikowych (MB) i rozpuszczalnikowych (MB_Solvent), szt. 2. / Delivery of universal extrusion press for extruding multibase (MB) solventless and solvent based propellant strands, pieces 2.
20-12-2021

OGŁOSZENIE 329/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku (WN-9) oraz opracowanie rozmieszczenia i połączenia urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej służącej do wytwarzania łuski spalającej się metodą czerpaną” zlokalizowanego w Pionkach przy ul. Zakładowej 7.
20-12-2021

OGŁOSZENIE 328/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę multimetra cyfrowego – szt.8.
17-12-2021

OGŁOSZENIE 327/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu: „Budowa budynków kotłowni gazowych dla zakładu PH i PG-1 wraz z infrastrukturą przyobiektową na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki na działkach ewidencyjnych nr 1464/111, 1464/112 oraz 1464/288, 1464/216, obręb Pionki”.
17-12-2021

OGŁOSZENIE 326/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę stanowiska do impregnacji elementów spalających się do amunicji czołgowej i artyleryjskiej różnych kalibrów – szt. 1. / Station for the impregnation of combustible case components for tank and artillery ammunition of various calibers - 1 pcs.
19-07-2021

OGŁOSZENIE 237/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku WN-10 oraz przebudowa budynku WN-11, które to budynki są przeznaczone do lokalizacji linii technologicznej pod montaż technologii do produkcji elementów łuski spalającej się (CCC) wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiektach wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie zaprojektuj i wybuduj.

16-07-2021

OGŁOSZENIE 236/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) remontu budynku W-100 zlokalizowanego w MESKO S.A. Pionki ul. Zakładowa 7.

16-07-2021

OGŁOSZENIE 235/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa szlifierki bezkłowej

13-07-2021

OGŁOSZENIE 234/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Dostawa automatu tokarsko- frezarskiego CNC typu szwajcarskiego

23-03-2021

OGŁOSZENIE 125/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Sukcesywna dostawa komputerów polesingowych

22-03-2021

OGŁOSZENIE 124/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę wag precyzyjnych – 2 szt.
22-03-2021

OGŁOSZENIE 123/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowego budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy   pieszo-jezdny przy Obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanego na terenie  Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
19-03-2021

OGŁOSZENIE 122/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie wraz z dostawą sprawdzianów, stempli i tulejek.
05-03-2021

OGŁOSZENIE 105/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi: przecieranie tarcicy.
05-03-2021

OGŁOSZENIE 104/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup, montaż, uruchomienie stanowiska do kontroli okresowej i kalibracji płytek wzorcowych oraz przeszkolenie.
05-03-2021

OGŁOSZENIE 103/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
05-03-2021

OGŁOSZENIE 102/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali montażu i pakowania nabojów oznaczonej jako 27C1-N wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicznym oraz łącznika zapewniającego ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone, a także budowę budowli pomocniczych w postaci trzech masztów odgromowych oraz obwałowań w formie ścian żelbetowych, zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, na działce ewidencyjnej nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
05-03-2021

OGŁOSZENIE 101/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę twardościomierza Vickersa.
04-03-2021

OGŁOSZENIE 100/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę blachy 18G2A / lub S355 do lakiernic VER-21 - I, II, III, IV, V.
04-03-2021

OGŁOSZENIE 099/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali produkcyjnej oznaczonej jako 27CN przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej instalacji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej  nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
04-03-2021

OGŁOSZENIE 098/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na zasadzie rozeznania rynku na dostawę oprzyrządowania do walcowania blach.