MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę prasy formującej, próżniowej do elementów łuski spalającej się CCC – szt. 2. / Vacuum moulding press for combustible case components - 2 pcs.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/306312/dostawa-prasy-formujacej-prozniowej-do-elementow-luski-spalajacej-sie-ccc-szt-2-vacuum-moulding-press-for-combustible-case-components-2-pcs

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.