Posiadające Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Ochrony Środowiska oferuje Państwu wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych
i uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w zakresie:

  • pomiarów natężenia hałasu w charakterystyce: równoważnego poziomu dźwięku Leq, maksymalnego poziomu dźwięku Lmax, szczytowego poziomu dźwięku Lpeak  w zakresie do 159 dB,
  • określania stężeń frakcji wdychalnej i respirabilnej czynników pyłowych,
  • pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy,
  • pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia awaryjnego (oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych i stref wysokiego ryzyka),
  • pobierania próbek substancji chemicznych na stanowiskach pracy.

 

Pobrane próbki przekazujemy akredytowanym laboratoriom badawczym, z którymi współpracujemy
w zakresie badania zawartości czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.
Zlecając nam tego typu badania otrzymują państwo kompleksową usługę jednocześnie ograniczając koszty badań.

Posiadamy możliwości techniczne wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Na wszystkie w/w badania i pomiary posiadamy Akredytację - Certyfikat Nr AB 1155


Ponadto oferujemy państwu usługę nieakredytowanego pomiaru wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc, podczas wykonywania pracy fizycznej. Przeprowadzone pomiary oraz wyliczenia efektywnego wydatku energetycznego stanowią zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  podstawę do ubiegania się bądź odmowy zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:
p.o. Kierownika Laboratorium mgr Marta Lipińska
tel.: 41 2536 457

email: [email protected]