Administratorem Danych Osobowych jest MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: [email protected]; nr tel.: 41 253 67 90.
 
Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą firma MESKO S.A. zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.


Dla klientów i kontrahentów oraz osób działających w imieniu klientów i kontrahentów

  • Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy... - czytaj całość

 

Dla osób wchodzących na teren firmy

  • Na podstawie przepisów Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy... - czytaj całość


Dla Pracowników

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy... - czytaj całość

 

Osobie, której dane dotyczą, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

 

1. dostępu do informacji dotyczących zakresu przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności o:

a) celach przetwarzania,
b) okresie przetwarzania danych bądź kryteriach ustalania tego okresu,

2. sprostowania swoich danych osobowych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. żądania usunięcia danych osobowych gdy:

a) dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę,
c) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących,
d) jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

5. żądania przeniesienia danych osobowych w postaci kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, który jest zamieszczony na stronie internetowej w zakładce RODO – drogą listowną na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na adres: [email protected] lub osobiście w siedzibie Spółki.