Stan na dzień 14.06.2022 r. (wg danych z rejestru akcjonariuszy Biura Maklerskiego Santander)

 

AKCJONARIUSZ Ilość Akcji  Wartość nominalna (w zł) % w kapitale zakładowym

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A 

ul. Jacka Malczewskiego 24

26-617 Radom

7 908 954 35 590 293,00 88,90
 Pracownicy MESKO S.A.,
 inne osoby fizyczne i podmioty
575 262 2 588 679 6,47
 Skarb Państwa
Reprezentowany przez
Ministra Aktywów Państwowych
390 616 1 757 772,00 4,39

MESKO S.A.
(akcje własne)

21 524 96 858 0,24
Ogółem:  8 896 356  40 033 602,00 100