Spółka przypomina, że byłym akcjonariuszom WSK „PZL-Warszawa II” S.A. przysługują akcje MESKO S.A. (w ilości wynikającej z parytetu wymiany) – w związku z połączeniem spółek zarejestrowanym w dniu 1 czerwca 2012 r.

 

Osoby, które jeszcze nie dokonały wymiany mogą to zrobić wysyłając na adres MESKO S.A. (ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna) wniosek (Wzór 1) o potwierdzenie prawa do akcji MESKO S.A. Dokument ten może być jednocześnie dyspozycją dematerializacji akcji MESKO S.A. (czyli wpisania akcjonariusza do rejestru prowadzonego przez Biuro Maklerskie Santander; jest to niezbędne dla wykonywania praw z akcji i dysponowania nimi).

 

Do Wniosku należy dołączyć:

  • oryginalny odcinek zbiorowy akcji WSK „PZL-Warszawa II” S.A.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na komunikację z Biurem Maklerskim za pomocą telefonu i poczty elektronicznej (jeśli wnioskodawca występuje o dematerializację przysługujących mu akcji MESKO S.A.) (Wzór 2).

 

Po zrealizowaniu czynności objętych „Wnioskiem o potwierdzenie prawa do akcji połączeniowych (…)” do akcjonariusza zostaną przesłane:

  1. Potwierdzenie prawa do akcji MESKO S.A. w zamian za akcje WSK „PZL-Warszawa II” S.A.,
  2. Pokwitowanie wydania Spółce dyspozycji dematerializacji akcji MESKO S.A. objętych w zamian za akcje WSK „PZL-Warszawa II” S.A. (o ile akcjonariusz wystąpi o dokonanie dematerializacji).

 

Informacji w sprawie wymiany akcji WSK „PZL-Warszawa II” S.A. na akcje MESKO S.A. można zasięgnąć pod numerem telefonu: 41 253 63 25.